bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Danai Hotel and Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Danai Hotel and Spa - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини

Празници - Намаления и промоции

246лв
209лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
283лв
241лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Danai Hotel and Spa е един от най-модерните хотели на крайбрежието на Пиерия. Пясъчният плаж и чистото плитко море печелят Син флаг в продължение на много години и привличат голям брой туристи всяко лято.
Много таверни и нощни клубове чакат да се погрижат за всеки вкус ...

Местоположение на Danai Hotel and Spa, Паралия Катерини

Хотелът се намира на 570 м от пясъчния бряг.

разстояние до центъра: 3.2km

Удобства в Danai Hotel and Spa


- Открит басейн
- Закуска - обслужване по стаите
- Химическо чистене
- Интернет ъгъл
- Шезлонги, чадъри
- Детегледачка при поискване
- Два пъти ежедневно почистване на стаите
- Фитнес и Spa

Стаи и настаняване в Danai Hotel and Spa

Danai Hotel and Spa разполага с четиридесет стаи и шест апартамента.

Хранене, ресторанти и барове в Danai Hotel and Spa

В хотела гостите ще открият ресторант, който предлага специалитети с местни продукти, а в бара могат да се насладят на питие в много приятна обстановка.

Почивка и забавления в Danai Hotel and Spa

Danai SPA терапии и масажи - уникални и винаги съобразени с желанията на гостите.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

834лв
667лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
411лв
349лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
246лв
197лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
329лв
279лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
809лв
688лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
246лв
209лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
964лв
819лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
411лв
329лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
826лв
702лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
688лв
585лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
821лв
698лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
575лв
489лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
493лв
419лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
329лв
279лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1072лв
911лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1052лв
894лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
931лв
791лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
688лв
585лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
378лв
321лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
821лв
698лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
739лв
628лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
657лв
559лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
411лв
349лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
246лв
209лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
329лв
263лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1377лв
1170лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
567лв
482лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
283лв
241лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
575лв
489лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
739лв
591лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
821лв
661лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
657лв
530лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-19%
606лв
515лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
739лв
628лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
493лв
394лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1136лв
966лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
472лв
401лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1323лв
1124лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
493лв
419лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
850лв
723лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1643лв
1396лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
246лв
197лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2114лв
1691лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
688лв
585лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
657лв
559лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
575лв
460лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
715лв
607лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1812лв
1540лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
26.07-01.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1948лв
1656лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
378лв
321лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
821лв
698лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1331лв
1065лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
530лв
450лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
189лв
151лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1511лв
1285лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1668лв
1370лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
551лв
454лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1359лв
1155лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1191лв
1012лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3833лв
3258лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
812лв
690лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2511лв
2134лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
472лв
401лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
493лв
394лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
435лв
370лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
661лв
529лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
850лв
723лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1700лв
1360лв
17-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1323лв
1124лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1191лв
953лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1273лв
1082лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
715лв
584лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1208лв
1027лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2125лв
1807лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1812лв
1540лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
643лв
547лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1783лв
1515лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1930лв
1640лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1126лв
957лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
661лв
562лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3614лв
3072лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1310лв
1113лв
25-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2335лв
1985лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2335лв
1985лв
1-7 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
812лв
690лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4611лв
3919лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1213лв
1031лв
15-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
553лв
470лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1315лв
1118лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1417лв
1204лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
567лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
575лв
460лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
27-30 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
657лв
534лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-19%
657лв
534лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-19%
616лв
524лв
11-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
624лв
531лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
341лв
273лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1355лв
1152лв
13-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1511лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
661лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1134лв
907лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
834лв
667лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
596лв
506лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
567лв
453лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
189лв
151лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
509лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
715лв
596лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-17%
708лв
602лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
715лв
607лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
567лв
482лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
661лв
562лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
728лв
618лв
21-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
485лв
412лв
24-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1136лв
966лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
485лв
412лв
27-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2273лв
1932лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2597лв
2208лв
2-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1150лв
978лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
728лв
618лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
970лв
825лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2122лв
1804лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1076лв
915лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1618лв
1375лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2965лв
2521лв
01.09-05.10
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
657лв
559лв
18-26 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1553лв
1242лв
28.05-04.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
526лв
421лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1717лв
1373лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1906лв
1525лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1191лв
953лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
804лв
683лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4228лв
3594лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1429лв
1155лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-19%
1208лв
966лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
964лв
799лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-17%
1510лв
1283лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
283лв
241лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6265лв
5325лв
02.07-09.08
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2114лв
1797лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1510лв
1283лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1643лв
1396лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2724лв
2316лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2724лв
2316лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2435лв
2070лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1557лв
1323лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1643лв
1396лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1510лв
1283лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2114лв
1797лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1273лв
1082лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1109лв
943лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, база хранене.
Закуска и вечеря са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load