bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Danai Hotel and Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Danai Hotel and Spa - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини

Празници - Намаления и промоции

383лв
307лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
453лв
385лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
192лв
153лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
800лв
640лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1228лв
982лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
677лв
541лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
387лв
309лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2530лв
2150лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
457лв
366лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%

Danai Hotel and Spa е един от най-модерните хотели на крайбрежието на Пиерия. Пясъчният плаж и чистото плитко море печелят Син флаг в продължение на много години и привличат голям брой туристи всяко лято.
Много таверни и нощни клубове чакат да се погрижат за всеки вкус ...

Местоположение на Danai Hotel and Spa, Паралия Катерини

Хотелът се намира на 570 м от пясъчния бряг.

разстояние до центъра: 3.2km

Удобства в Danai Hotel and Spa


- Открит басейн
- Закуска - обслужване по стаите
- Химическо чистене
- Интернет ъгъл
- Шезлонги, чадъри
- Детегледачка при поискване
- Два пъти ежедневно почистване на стаите
- Фитнес и Spa

Стаи и настаняване в Danai Hotel and Spa

Danai Hotel and Spa разполага с четиридесет стаи и шест апартамента.

Хранене, ресторанти и барове в Danai Hotel and Spa

В хотела гостите ще открият ресторант, който предлага специалитети с местни продукти, а в бара могат да се насладят на питие в много приятна обстановка.

Почивка и забавления в Danai Hotel and Spa

Danai SPA терапии и масажи - уникални и винаги съобразени с желанията на гостите.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

479лв
383лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
793лв
668лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-16%
599лв
509лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
566лв
481лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
767лв
613лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
501лв
401лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1496лв
1272лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1436лв
1221лв
8-14 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3170лв
2536лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
821лв
698лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
958лв
767лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
863лв
690лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1002лв
802лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1019лв
866лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
718лв
575лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2170лв
1736лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
958лв
814лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1533лв
1226лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1245лв
1058лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
575лв
460лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
958лв
767лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
863лв
690лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
802лв
642лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
904лв
750лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-17%
1372лв
1166лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1934лв
1547лв
1-6 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
359лв
305лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2095лв
1676лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
838лв
712лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1104лв
938лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
453лв
385лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
340лв
289лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
958лв
767лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
902лв
722лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
401лв
321лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
601лв
481лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
702лв
561лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2240лв
1792лв
5-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
793лв
662лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
793лв
674лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1143лв
914лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1197лв
1017лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3024лв
2419лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
718лв
610лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1077лв
916лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
479лв
407лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1496лв
1272лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2299лв
1839лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1088лв
925лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
120лв
102лв
15-16 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4598лв
3448лв
7-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1641лв
1313лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
793лв
674лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
863лв
690лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
288лв
230лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
96лв
81лв
1-2 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
767лв
613лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
288лв
244лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
614лв
461лв
26-28 Май
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
817лв
654лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
301лв
241лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
566лв
481лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1084лв
904лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-17%
1807лв
1518лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-16%
1600лв
1280лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2362лв
1889лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1894лв
1515лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1796лв
1526лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1917лв
1438лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
968лв
823лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3183лв
2546лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1001лв
800лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4529лв
3849лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2264лв
1811лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4598лв
3908лв
3-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
906лв
725лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
677лв
541лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
564лв
451лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
3-9 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
681лв
545лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
497лв
397лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1002лв
802лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
501лв
376лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
414лв
331лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2850лв
2280лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1807лв
1446лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2553лв
2043лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1143лв
914лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2438лв
1950лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2168лв
1807лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
793лв
634лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1585лв
1347лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2170лв
1627лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
566лв
453лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1359лв
1155лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2190лв
1862лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
812лв
690лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1385лв
1177лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1895лв
1516лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5216лв
4173лв
30.06-08.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
961лв
769лв
30.06-08.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2682лв
2280лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3065лв
2452лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2299лв
1839лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1796лв
1436лв
1-7 Юли
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
599лв
479лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
958лв
766лв
3-7 Юли
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
479лв
359лв
6-10 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1916лв
1628лв
8-13 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4041лв
3435лв
9-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1496лв
1272лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1916лв
1533лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
762лв
647лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
827лв
703лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1110лв
943лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2001лв
1601лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2829лв
2263лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
707лв
566лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2742лв
2194лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4529лв
3623лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3170лв
2378лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1698лв
1443лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1001лв
800лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1981лв
1683лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2717лв
2174лв
14-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4507лв
3606лв
14-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3438лв
2750лв
14-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
962лв
818лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2553лв
2043лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
686лв
548лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1585лв
1268лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
343лв
274лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
793лв
674лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
677лв
541лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
677лв
541лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
387лв
309лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
290лв
232лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
290лв
232лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
967лв
773лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1536лв
1306лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, база хранене.
Закуска и вечеря са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load